Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου Empowered

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25/9/2023

Η TechApps Healthier ΙΚΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την INNOSENSE Πληροφορική ΙΚΕ ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου “Empowered: ολοκληρωμένος, ευφυής βοηθός υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων”, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να συμβάλουν στην ασφαλή και ποιοτική αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων.

Στα πλαίσια του έργο συνδυάστηκε ένας έξυπνος, φορητός, ψηφιακός βοηθός διαχείρισης υγείας (εφαρμογή Healthier) με ένα σύστημα παρακολούθησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας και μεταφοράς απαραίτητων δεδομένων στους φροντιστές και νοσηλευτές, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που δίνονται από τεχνολογίες IoT για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα ενδυναμώνει τον ηλικιωμένο ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την υγεία του, ενώ παράλληλα οι φροντιστές και νοσηλευτές μπορούν να τον παρακολουθούν αποδοτικότερα και με ασφάλεια, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν.

Η πλατφόρμα δοκιμάσθηκε πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες με συμμετοχή 52 ασθενών και των φροντιστών τους και είχε θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους, στη διαχείριση της υγείας τους και στη δυνατότητα των φροντιστών για ακριβέστερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση. Τα δεδομένα που συλλέχθησαν θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος με στόχο την ταχύτερη εμπορική αξιοποίησή του.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00586).

Η TechApps Healthier ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία έρευνας πληροφορικής που εστιάζει στον τομέα της πληροφορικής της υγείας αναπτύσσοντας εφαρμογές που στοχεύουν στην παροχή εργαλείων αυτοδιαχείρισης της υγείας των ασθενών.

Το ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας που προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες Υγείας, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας, Μηχανικών, Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών. Το ΕΛΜΕΠΑ στελεχώνει υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, με εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με εθνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Η INNOSENSE Πληροφορική ΙΚΕ παρέχει τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής, με έμφαση στα δικτυοκεντρικά συστήματα, καλύπτοντας μια σειρά δραστηριοτήτων όπως, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ΙοΤ και δίκτυα αισθητήρων, συστήματα διαχείρισης δεδομένων, μηχανισμοί διαλειτουργικότητας και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης υπηρεσιών υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του https://empowered.healthier-app.com/